Payroll Service in Vietnam – Dịch vụ tính lương

PAYROLL MANAGEMENT

Payroll

Payroll is more than just the amount your staff gets each paycheck. It has functions, some of which can be complicated to complete. Your payroll must be compliant with obligated social, health care & unemployment insurances as regulations and personal income taxes. If your payroll is done incorrectly, it could result in problems for your business and delay payment to your staffs. HRE offers payroll services that help you streamline your payroll process, while ensuring the information is correct and compliant.

HR Excellence experts will process and administer your payroll ensuring confidentiality and accuracy in a timely manner.  HR Excellence manages employee information, set up new hires, terminations, input status changes, bonuses,

2obligated insurances, personal income tax and make relevant reports to Authorities as required by laws.

Benefits of using the service:

 • Keep confidential in payroll
 • Save cost and time
 • Deliver on-time, accurate, legally compliant payroll
 • Reduce workload for HR Department
 • No training and payment for benefits, annual increase salaries, seats rental, computers, payroll software investment
 • ….

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG

Tính lương không chỉ là số tiền lương nhân viên được nhận mỗi tháng. Tính lương bao gồm nhiều nhiệm vụ, trong đó một số nhiệm vụ rất phức tạp mới có thể hoàn thành. Tính lương phải tuân thủ các điều khoản bắt buộc theo quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Nếu việc tính lương được thực hiện không chính xác, có thể dẫn đến nhiều trở ngại cho doanh nghiệp và trì hoãn việc thanh toán lương cho nhân viên. HR Excellence cung cấp dịch vụ tính lương giúp doanh nghiệp hợp lý hóa quy trình tính lương đồng thời đảm bảo thông tin chính xác và tuân thủ pháp luật.

working-hard

Các chuyên gia của HR Excellence sẽ xử lý và thực hiện tính lương, đảm bảo tính bảo mật, chính xác, đúng hạn. HR Excellence quản lý thông tin nhân viên, thực hiện chế độ cho nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc, ghi nhận các thông tin thay đổi liên quan, tiền thưởng, bảo hiểm bắt buộc, thuế thu nhập cá nhân và nộp các báo cáo liên quan cho các cơ quan theo yêu cầu của pháp luật.

Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ:

 • People sending and receiving money wirelesslyBảo mật thông tin về lương
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Trả lương đúng hạn, chính xác, tuân thủ pháp lý
 • Giảm tải cho Phòng Nhân sự
 • Không phải đào tạo, chi phí cho các khoản phúc lợi, tăng lương hàng năm, thuê chỗ ngồi, máy tính cho nhân viên, đầu tư phần mềm tính lương
 • ….

 

free-city-beautiful-building-hd-wallpapers-download

Advertisement