Why does my company need HR services? Tại sao công ty tôi cần dịch vụ Nhân sự?

baku

It is true that many companies forgo hiring HR staff in their initial years. However, this is a risky decision. When you do not have an HR staff, your company is more liable for lawsuits. Your employees do not have a neutral party to discuss issues with, nor is there a specialist ensuring that all your hiring paperwork is appropriately completed.

While it might not seem necessary at first to invest the time and money into hiring HR services, realistically you can’t afford not to. HR Excellence provides vital support for your staff through conflict resolution and training, helps with budget management, and ensures that your company is compliant with employment laws and regulations

Tại sao cần sử dụng Dịch vụ Nhân sự? 

Thực tế, nhiều doanh nghiệp đều không tuyển dụng nhân viên nhân sự trong những năm đầu tiên hoạt động. Tuy nhiên, đây là một quyết định mạo hiểm. Khi không có nhân viên nhân sự, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý mà không thể giải quyết. Nhân viên không có bộ phận nhân sự để thảo luận về các vấn đề liên quan và doanh nghiệp cũng không thể đảm bảo quy trình nhân sự được thực hiện một cách hợp lý.

china-girl

Có vẻ như không cần lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc sử dụng những dịch vụ nhân sự, nhưng thực tế doanh nghiệp không đủ khả năng để đảm nhiệm những chức năng này. HR Excellence cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu của doanh nghiệp thông qua việc giải quyết xung đột, đào tạo, hướng dẫn quản lý ngân sách và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ luật và các quy định về lao động.

Advertisement