Why skycampus/ Tại sao chọn Skycampus?

students-on-the-lawn-1024x658Sky Campus is American Language Academy’s (ALA) online division, which HR Excellence to be represented in Vietnam, that specializes in delivering our English language programs and courses via our real-time, interactive online platform.

Sky Campus online provides the same quality of learning and instruction as found in our on- campus programs. Online students receive the same program certificates, are taught by the same instructors, and have access to services and pathways that our on-campus students do.

Instruction is delivered via synchronous, interactive distance learning, using an online platform combined with the Moodle Learning Management System. This method of instruction allows for students all over the world to join our online classrooms and have real-time instruction and learning experiences with other students enrolled in the online classes.

Once students graduate from their online English program they receive a graduation certificate along with an official transcript.

593208

Sky Campus là bộ phận trực tuyến của Học viện Anh ngữ của Hoa Kỳ (ALA), nơi HR Excellence được đại diện tại Việt Nam, chuyên cung cấp các chương trình và khóa học tiếng Anh thông qua nền tảng trực tuyến tương tác thời gian thực của chúng tôi.

Sky Campus trực tuyến cung cấp cùng chất lượng học tập và sự hướng dẫn như được tìm thấy trong các chương trình tại trường của chúng tôi. Học sinh trực tuyến nhận được các chứng chỉ chương trình tương tự, được giảng dạy bởi các giáo viên hướng dẫn tương tự, và có quyền truy cập vào các dịch vụ và lộ trình mà sinh viên trong khuôn viên của chúng tôi làm.

Sự hướng dẫn được cung cấp thông qua học tập tương tác từ xa, đồng bộ, sử dụng nền tảng trực tuyến kết hợp với Hệ thống quản lý học tập Moodle. Phương pháp giảng dạy này cho phép sinh viên trên toàn thế giới tham gia các lớp học trực tuyến của chúng tôi và có kinh nghiệm giảng dạy và học tập theo thời gian thực với các sinh viên khác đã đăng ký vào các lớp học trực tuyến.

Một khi sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tiếng Anh trực tuyến của họ, họ nhận được một giấy chứng nhận tốt nghiệp cùng với một bảng điểm chính thức.

Advertisement