English for children/ Tiếng Anh cho Trẻ em

English for Children

We offers customized English and tutoring options for children, specific method, academic, professional, for children seeking to study and increase their English. Customized English courses and tutoring sessions are available for individual children and groups. These courses and sessions are delivered at times that fit with an individual or group’s schedule to give them the flexibility of combining other obligations with high-quality courses and instruction.

 

PS-234-Independence-School-Play-Yard7

 

Tiếng Anh cho Trẻ em

Chúng tôi cung cấp các tùy chọn tiếng Anh và dạy kèm tùy chỉnh cho trẻ em, phương pháp cụ thể, học tập, chuyên nghiệp, cho trẻ em muốn học và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Các khóa học tiếng Anh tùy chỉnh và các buổi dạy kèm có sẵn cho trẻ em và nhóm cá nhân. Các khóa học và phiên này được phân phối vào những thời điểm phù hợp với lịch biểu của từng cá nhân hoặc nhóm để cung cấp cho họ sự linh hoạt trong việc kết hợp các nghĩa vụ khác với các khóa học và hướng dẫn chất lượng cao.

Fruit

Advertisement