Customized English & Tutoring/ Tiếng Anh thiết kế riêng biệt

Customized English & Tutoring

ALA offers customized English and tutoring options for specific academic, professional, and social purposes and for students seeking to increase their English proficiency test and academic standardized test scores. Customized English courses and tutoring sessions are available for individual students and groups. These courses and sessions are delivered at times that fit with an individual or group’s schedule to give students the flexibility of combining other obligations with high-quality courses and instruction.

moscow-state

Customized English courses and tutoring sessions for English language purposes are designed to target the individual needs of students or groups by providing instruction that will increase their English proficiency skills in the areas of reading, writing, listening, speaking, grammar, and vocabulary for general or specific purposes. For English proficiency testing, students are given the test strategies and skills necessary to be successful on their English proficiency tests.

Customized academic courses and tutoring are designed to provide support to students who need to increase their skills in the core academic subjects (English, Mathematics, Sciences, and Social Studies), and in verbal reasoning, quantitative reasoning, analytical writing, and critical thinking. Academic courses and tutoring give students the proper tools and test strategies to be successful on their academic standardized tests.

Whether you need English for academic, general, or for business purposes, or need assistance in increasing your skills in order to take an English proficiency or standardized test, we can assist you! 

Customized English & Tutoring Overview 

Method of Instruction: On Campus or Online

Categories:

  • English Language Skills: Reading, Speaking, Writing, Listening, Grammar, Vocabulary
  • English Proficiency Testing Strategies & Practice (i.e. IELTS, TOEFL, iTEP, CET, CaMLA)
  • Standardized Testing Strategies & Practice (i.e. GRE, GMAT, GED, SAT, ACT)

Enrollment: Open enrollment throughout the academic school year

Course Schedule: Hours vary per 9-weeks

Note: F-1 students are required to be enrolled full-time in the Intensive English Program on campus. F-1 students can take tutoring courses in addition to the Intensive English Program.

gungho

Tiếng Anh thiết kế riêng biệt 

ALA cung cấp các tùy chọn tiếng Anh và dạy kèm tùy chỉnh cho các mục đích học tập, chuyên nghiệp và xã hội cụ thể và cho sinh viên tìm cách tăng bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình và điểm kiểm tra tiêu chuẩn hóa học tập. Các khóa học tiếng Anh tùy chỉnh và các buổi dạy kèm có sẵn cho từng học sinh và nhóm. Các khóa học và phiên này được phân phối vào những thời điểm phù hợp với lịch biểu của cá nhân hoặc nhóm để cung cấp cho sinh viên sự linh hoạt trong việc kết hợp các nghĩa vụ khác với các khóa học và hướng dẫn chất lượng cao.

Các khóa học tiếng Anh được thiết kế riêng biệt nhắm đến mục tiêu nhu cầu cá nhân của sinh viên hoặc nhóm bằng cách cung cấp hướng dẫn để nâng cao trình độ thông thạo Anh ngữ trong các lĩnh vực đọc, viết, nghe, nói, ngữ pháp, từ vựng hoặc những mục đích cụ thể khác. Để kiểm tra trình độ tiếng Anh, học sinh được cung cấp các chiến lược và kỹ năng kiểm tra cần thiết để thành công trong các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình.

Các khóa học được thiết kế riêng biệt để hỗ trợ cho các sinh viên nâng cao kỹ năng của họ trong các môn học chính (tiếng Anh, Toán, Khoa học và Xã hội học), và trong lý luận bằng lời, lập luận định lượng, viết phân tích và tư duy phê phán. Các khóa học này sẽ cung cấp cho sinh viên các công cụ và chiến lược kiểm tra phù hợp để thành công trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa học tập của họ.

mang-thiên-nhiên-vào-phòng-tắmCho dù bạn cần tiếng Anh cho mục đích học tập chung chung, hoặc cho mục đích kinh doanh, hoặc cần hỗ trợ trong việc nâng cao kỹ năng trình độ tiếng Anh để làm bài tốt, chúng tôi đều có thể hỗ trợ bạn!

Tiếng Anh thiết kế riêng biệt 

Phương pháp giảng dạy: Tại trường hoặc trực tuyến

Thể loại:

  • Kỹ năng tiếng Anh: Đọc, Nói, Viết, Nghe, Ngữ pháp, Từ vựng
  • Các chiến lược và thực hành kiểm tra khả năng tiếng Anh (ví dụ: IELTS, TOEFL, iTEP, CET, CaMLA)
  • Các chiến lược và thực hành thử nghiệm được chuẩn hóa (ví dụ: GRE, GMAT, GED, SAT, ACT)

Ghi danh: Mở tuyển sinh trong suốt năm học

Lịch học: Dự kiến thời gian học một unit là 9 tuần

Lưu ý: Học sinh F-1 được yêu cầu ghi danh toàn thời gian trong Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu trong khuôn viên trường. Học sinh F-1 có thể tham gia các khóa dạy kèm ngoài Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu.

000cf1a487730f07be4b40

Advertisement