English Skycampus

About Sky Campus

Morehouse-college-2

Sky Campus is American Language Academy’s (ALA) online division, which HR Excellence to be represented in Vietnam, that specializes in delivering our English language programs and courses via our real-time, interactive online platform.

Sky Campus online provides the same quality of learning and instruction as found in our on- campus programs. Online students receive the same program certificates, are taught by the same instructors, and have access to services and pathways that our on-campus students do.

Instruction is delivered via synchronous, interactive distance learning, using an online platform combined with the Moodle Learning Management System. This method of instruction allows for students all over the world to join our online classrooms and have real-time instruction and learning experiences with other students enrolled in the online classes.

Once students graduate from their online English program they receive a graduation certificate along with an official transcript.

Educational Goals

American Language Academy has set these specific goals in order to carry out the mission:

  • to ensure the highest levels of student achievement in language acquisition by setting high expectations for faculty, students, and administrators
  • to ensure highly qualified personnel in all areas by setting high educational standards, providing ongoing professional development, and offering competitive salary and benefits
  • to increase and diversify student enrollment by continuously improving student services

Values

American Language Academic maintains a set of institutional values in accordance with our mission and goals.

20-colleges-that-are-worth-it-e1501516666753Excellence- We strive to serve all students with dedication and excellence in all of our services and programs. We are committed to providing an engaging, positive, supportive, and motivational environment for our students and community.

Diversity- We accept students, faculty, staff, and other community members of all race, genders, religions, nationalities, and ethnic groups into our community. We are committed to creating an environment of acceptance, tolerance, and understanding of various cultures.

Clarity- We strive to be open and clear with all of our students, faculty, staff, and other community members. We are committed to ensuring that all information, expectations, and standards of American Language Academy are communicated to and understood by all.

Respect- Committed to serving a diverse community, we strive to be mindful and respectful to all of our students, staff, faculty, and other community members. We are committed to creating an environment that welcomes and respects each individual’s background, values, beliefs, and opinions.

Trust- We strive for honesty and transparency in all that we do. We are committed to creating an environment that provides care, fairness, understanding, and consistency for all.

Integrity- We strive to uphold the highest standards of integrity. We are committed to being a community that is honest, trustworthy, and maintains accountability in acting according to these guiding values.

If you are in Vietnam, to apply today contact the Admissions Office at viettran@ala.edu or (84)908353529

adfa064cc006772999d55e8d4a5aeec0

Sky Campus là bộ phận trực tuyến của Học viện Anh ngữ của Hoa Kỳ (ALA), nơi HR Excellence được đại diện tại Việt Nam, chuyên cung cấp các chương trình và khóa học tiếng Anh thông qua nền tảng trực tuyến tương tác thời gian thực của chúng tôi.

Sky Campus trực tuyến cung cấp cùng chất lượng học tập và sự hướng dẫn như được tìm thấy trong các chương trình tại trường của chúng tôi. Học sinh trực tuyến nhận được các chứng chỉ chương trình tương tự, được giảng dạy bởi các giáo viên hướng dẫn tương tự, và có quyền truy cập vào các dịch vụ và lộ trình mà sinh viên trong khuôn viên của chúng tôi làm.

Sự hướng dẫn được cung cấp thông qua học tập tương tác từ xa, đồng bộ, sử dụng nền tảng trực tuyến kết hợp với Hệ thống quản lý học tập Moodle. Phương pháp giảng dạy này cho phép sinh viên trên toàn thế giới tham gia các lớp học trực tuyến của chúng tôi và có kinh nghiệm giảng dạy và học tập theo thời gian thực với các sinh viên khác đã đăng ký vào các lớp học trực tuyến.

Một khi sinh viên tốt nghiệp từ chương trình tiếng Anh trực tuyến của họ, họ nhận được một giấy chứng nhận tốt nghiệp cùng với một bảng điểm chính thức.

Mục tiêu giáo dục

Học viện Anh Ngữ Hoa Kỳ đã đặt ra những mục tiêu cụ thể  để thực hiện sứ mệnh:

  • Đảm bảo mức thành tích học tập cao nhất của học sinh trong việc tiếp thu ngôn ngữ bằng cách đặt ra kỳ vọng cao cho giảng viên, sinh viên và quản trị viên.
  • Đảm bảo nhân sự có trình độ cao trong tất cả các lĩnh vực bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn giáo dục cao, cung cấp sự phát triển chuyên môn liên tục, và cung cấp mức lương và lợi ích cạnh tranh.
  • Tăng cường và đa dạng hóa việc ghi danh của học sinh bằng cách liên tục cải thiện các dịch vụ học sinh.

Giá trị

Học viện Anh Ngữ Hoa Kỳ duy trì một tập hợp các giá trị thể chế phù hợp với sứ mệnh và mục tiêu của chúng tôi.

Xuất sắc – chúng tôi cố gắng phục vụ tất cả học sinh với sự cống hiến và xuất sắc trong tất cả các dịch vụ và chương trình của chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp và tham gia, tích cực, hỗ trợ, và môi trường động lực cho sinh viên và cộng đồng của chúng tôi.

Đa dạng – Chúng tôi chấp nhận sinh viên, giảng viên, nhân viên và các thành viên cộng đồng khác thuộc mọi chủng tộc, giới tính, tôn giáo, dân tộc và các nhóm sắc tộc trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường chấp nhận, khoan dung và hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau.

Rõ ràng – Chúng tôi cố gắng cởi mở và rõ ràng với tất cả sinh viên, giảng viên, nhân viên và các thành viên cộng đồng khác của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng tất cả thông tin, kỳ vọng và tiêu chuẩn của Học viện Anh ngữ Hoa Kỳ được truyền đạt và hiểu rõ.

Tôn trọng – Cam kết phục vụ một cộng đồng đa dạng trong tất cả những gì chúng tôi làm. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường cung cấp sự chăm sóc, công bằng, hiểu biết và nhất quán cho tất cả mọi người.

Liêm chính- Chúng tôi cố gắng duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính toàn vẹn. Chúng tôi cam kết trở thành một cộng đồng trung thực, đáng tin cậy và duy trì trách nhiệm giải trình theo các giá trị hướng dẫn này.

Nếu bạn đang ở Việt Nam, để biết thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh của chúng tôi , tại viettran@ala.edu hoặc (84) 908353529.

221

Advertisement